17 Aralık 2018 Pazartesi
17.12.2018 tarihli ürün fiyatları

13.12.2018 Kuru İncir (Tacir Satış)

24,00  ()

11,10  ()

13.12.2018 Siyah Salamura Zeytin (Tacir Satış)

6,45  ()

5,05  ()

Tüm Duyurular
İran/Fuar 24-27 Aralık 2018 11.12.2018
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden alınan yazıya istinaden6. İran İslam Cumhuriyeti Bilgi Tabanlı Firmalar Yapı Donanımları Fuarı ile 19.Araştırma ve Teknolojik Kazanımlar Fuarrı nın, 24-27 Aralık 2018 tarihinde Tahran da düzenleneceği bildirilmektedir.
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması 11.12.2018
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan 0511-330 17618 sayı ve 23.11.2018 tarihli yazıda; 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde KaramamedeDeğişiklik YapılmasınaDair Kanunun 7inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili amacıyla48/A maddesi eklendiğibelirtilmiştir. Yazıda; “bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır. Kanun Hükmüne göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aranan şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Hazine ve Maliye Bakanınca 60 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir. Ayrıca, 7020 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrasına “Cumhurbaşkanı, Kurumun 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacakları için anılan Kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanlardan başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlularını belirlemeye yetkilidir.” cümlesi eklenmiştir. Söz konusu Kanun hükümlerine dayanılarak 24.02.2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 23.03.2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazete de Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) ile 31/03/2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmi Gazete de uyumlu prim borçlularının 5510 sayılı Kanunun 88”inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin 2018/11500 sayılı - Bakanlar Kurulu Kararı ve 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Bilahare Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü nün 15.11.2018 tarihli ve2018/39 sayılı genelgesinde 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine ilişkin tecil ve taksitlendirme işlemlerinin yerine getirilme usul ve esasları düzenlenmiştir. Belirtilen bu düzenlemelerle yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan vergi ve/veya prim borçluların borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkân tanınmıştır. Düzenlemelerden yararlanacak borçlunun; Yapılan düzenlemelerle 1.1.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve bir yılı aşmayan vergi, resim, harç ve vergi cezaları, sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecektir. Borçlar 60 aya kadar aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlara uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları basit usulde uygulanacak, borçların taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak %1,1 ila %16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecektir. Borçluların 500.000 TL ye kadar olan borçları için teminat aranmayacak, 500.000 TL yi aşan borçlar için ise aşan kısmın % 25 i oranında teminat alınacaktır. 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamına giren vergi ve/veya prim borçlusu mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelgesi hükümleri uyarınca ilgili kurumlara müracaatta bulunarak yararlanabilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verilmiştir. Üyelerimize önemle duyurulur
15.11.18 Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 15.11.2018
KOSGEB’in yeni vizyonu doğrultusunda KOSGEB İcra Komitesi kararı ile 2018 yılı sonunda Girişimcilik Destek Programı yürürlükten kaldırılarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Girişimciliği Geliştirme Destek Programı uygulanmaya başlanacaktır. Yeni destek programının yürütülmesine ilişkin süreç ve istisnaların belirlenmesi konusunda Başkanlığımıza verilen yetki çerçevesinde Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ve alt bileşeni Yeni Girişimci Programı Uygulama Esasları yürürlüğe alınmıştır. Bu çerçevede; - 31 Aralık 2018 tarihi saat 23:59’dan itibaren Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği kapsamında yeni destek başvurusu alınmayacak olup; Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamındaki Yeni Girişimci Programına işletme başvuruları 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. - Programı Yeni Girişimci Desteği kapsamında işletme tarafından ilk onayı verilmiş başvurular ile destek süreci devam edenlere ilişkin iş ve işlemler Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esaslarına göre yürütülmeye devam edecektir. - Mevcut Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği kapsamında işletme/ girişimci tarafından KSB (KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden ilk onayı (İş Planı başvuru onayı) 31 Aralık 2018 tarihi saat 23:59’a kadar verilmemiş olan başvurular silinecektir. - Başvurusu taslakta bulunan işletmelere başvurularının son onay tarihinin “31 Aralık 2018 tarihi saat 23:59” olduğuna ilişkin KBS üzerinden bilgi verilecektir. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı, Yeni Girişimci Programı Uygulama Esasları ve formları kurumsal internet sayfasında yayımlanmıştır. (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-programi)
15.11.2018 Fransa/JEC WORLD 2019 Fuarı 15.11.2018
İlgi kayıtlı yazıda, Fransa nın başkenti Paris te her sene düzenlenen ve kompozit sektöründeki en önemli fuarlardan biri olarak kabul edilen JEC World Fuarının 12-14 Mart 2019 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmekte ve Türk firmalarının katılımının İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edildiği bildirilmektedir. Yazıda devamla, sektör mensuplarına avantajlı imkanlar sunabilmek amacı ile JEC WORLD 2019 Türkiye Milli İştiraki m2katılım bedelinin tüm ana hizmetler dahil 3.480,- Tl/ m2olduğu ve Ticaret Bakanlığı teşvik işlemlerinin de İstanbul Ticaret Odası tarafından takip edileceği iletilmektedir. İstanbul Ticaret Odası İrtibat Kişileri: Esra Yılmaz, Mustafa Çağlayan, Esra Avcıoğlu Telefon: 02124556510, 02124556108, 02124556110 Eposta: esra.vilmaz@ito.org.tr,mustafa.caglayan@ito.org.tr, esra.avcioglu@ito.org.tr
15.11.18 Tebliğ 15.11.2018
TOBB dan alınan yazıya istinaden, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nden intika eden 18.10.2018 tarih ve 56067857-249-E.100969 sayılı yazıda, 2019 yılına ilişkin ithalat rejimi kararına ak karar çalışmalarına yöneli,k tebliğ in 16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete de yaymlandığı belirtilmiştir. ilgili gazeteye ulaşmak için lütfen www.resmigazete.gov.tr aderesine tıklayınız.
15.11.18 13. Kamboçya İthalat - İhracat Fuarı 15.11.2018
İlgi: TOBB’nin 08.11.2018 tarihli ve 0411/16635 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, 8-11 Aralık 2018 tarihlerinde Punom Pen’de 13. Kamboçya İthalat - İhracat Fuarı’nm (13thCambodia Import - Export Products Exhibition 2018) düzenleneceği belirtilmekte ve ilgili Fuar’a ticaretin geliştirilmesinden sorumlu resmi kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri davet edilmektedir. 13. Kamboçya İthalat - İhracat Fuarı’na ilişkin Kamboçya Ticaret Bakanlığı’nın resmi yazısı ve broşürü Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir. Bilgilerinize sunarız.
15.11.2018 Senegal İştişare Toplantısı 15.11.2018
Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden gönderilen yazıda; Senegal in, Yükselen Senegal Planı nın ikinci aşaması olan 2019-2023 (PAP2) Öncelikli Eylem Planının hayata geçirilmesi için kamu-özel ek finansmanları seferber etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde Aralık 2018 de Paris te "İstişare Grup Toplantısı (GCP2018)" düzenlemeye karar verdiği bildirilmiştir. Yazıda ayrıca, İstişare Grup Toplantısı boyunca, tarım, bahçecilik ve tarım ticareti, enerji, petrol ve gaz madenleri, sanayi, inşaat ve altyapı, dijital ekonomi, turizm ve yatırım fonları sektörlerinin ön plana çıkarılacağı bildirilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu organizasyona ilişkin taslak program ve katılım koşullarısenegalbuyukelciligi@gmail.come-posta adresi veya0312 442 00 46telefon numarasından temin edilebilir.
15.11.18 Sri Lanka Tarım Fuarı 15.11.2018
TOBB tan iletilen yazıda, 11-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Sri Lanka Tarım Bakanlığı tarafından Colombo Bandaranayake Memorial International Conference Hall da (BMICH) bir Tarım Fuarı nın düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgilerhttps://www.asmp.lk/agriculture-modernization-exhibition/internet adresinde yer almakta olup,fuarlailgili temsilcilerin iletişim bilgileri aşağıdadır: Dr. Rohan Wijekoon, Tarım Sektörü Modernizasyon Projesi Danışmanı E-posta:rwije1958@gmail.comTel.:+94 715 328 281 Mrs. Nimalka Morahela, Organizasyon Müdürü E-posta:nimalka65@gmail.comTel.: +94 773 157 688
15.11.18 Destek Animasyonları 15.11.2018
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 31/10/2018 tarih ve 16198 sayılı yazıları ekinde Ticaret Bakanlığı’ nın yazılarında; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü iştigal alanı içerisinde yer alan devlet destekleri kapsamında firmaların yurtdışına açılmaları ve ihracatlarını artırmaları amacıyla çeşitli enstrümanlarla desteklendiği ifade edilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından bir çalışma kapsamında yukarıda anılan desteklerden faydalanma potansiyeline hazi firmaların % 76,8’ inin desteklerden hiç faydalanmadığı tespit edildiği, konunun daha detaylı bir şekilde irdelenmesi neticesinde desteklerin etkin bir şekilde kullandırılamamasının en önemli nedenlerinden birisinin ilgili destek mevzuatının yer aldığı kanalların ihracatçılar için fazla karmaşık bulunması olduğu gözlemlediğinden, Bakanlık tarafından problemin çözülmesi için desteklerin basit bir şekilde görseller yardımıyla anlatıldığıwww.kolaydestek.gov.trisimli platform oluşturulduğu ayrıca desteklerin daha anlaşılır hale getirilmesi amacıyla 9 ayrı animasyon filmihttps://kolaydestek.gov.tr/animasyonlarhazırlandığıbildirilmiştir. Bilgilerinize önemle duyurulur.
15.11.18 2. EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji ve Petrokimya Konsorsiyumu 15.11.2018
İlgi: TOBB nin 02.11.2018 tarih ve 16313 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, İran Ticaret Sanayiler Madenler ve Tarım Odası tarafından, 2-3 Aralık 2018tarihlerinde, Tahran da, 2. EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji - Petrokimya Konsorsiyumu / Şirketlerietkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğe Iran da petrol ve enerji konularının önde gelen bürokratları ve yetkilileri, bölgeOdaların temsilcileri, bölge ülkelerin Büyükelçileri, İslam Kalkınma Bankası ve Asya KalkınmaBankası yetkilileri ile Iran şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin katılımlarının beklendiği ifadeedilmektedir. Etkinliğin taslak gündemi ve etkinlikle ilgili önemli bilgiler veren kavram kağıdı TOBB websitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları—Ülke Duyuruları-İran bölümündeyer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve katılım bildirmek için EİT TSO Genel Sekreterliği ve EİT TSO İranUlusal Komitesi ile irtibata geçilebilir. EİT TSO İletişim: E-posta: ecocci tobb.or.g..tr tel: 0212 924 3973 EİT TSO İran Ulusal Komitesi iletişim: E-posta:ecochamber@gmail.com; tel: +98 21 85732533
15.11.18 Tunisia Business Export Forum 15.11.2018
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda; Tunus Başbakanı Yousef Chahed’in de katıldığı bir konferans ile Tunus’a yatırım çekmeyi amaçlayan Kamu-Özel ortaklığı (PPP) projelerinin kamuoyuna tanıtıldığı bildirilmekte ve temelde dört ana başlık altında derlenen toplam 33 projenin sunulduğu söz konusu konferans konularının, enerji, ulaştırma ve lojistik, alt yapı, kalkınma ve şehircilik ile bilim ve teknik merkezlerinden oluşturulduğu bildirilmektedir. Söz konusu Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projelerinin listesine ve bahse konu projelere ilişkin ayrıntılı bilgiyewww.tunisiappp2018.tnadresinden ulaşılabilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.
18.10.18 İkinci Ürün Mahsul Dane Mısır Satış İhalesi 18.10.2018
T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü^nden alınan yazıya istinaden 2018 yılı tahmini 2.000,000 kg. ikinci ürün mahsül dane mısır satış ihalesi 19.10.2018 Cuma günü 14.30 da işletmede gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize sunulur.
18.10.18 Yönetmelik Değişiklikleri 18.10.2018
Sayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 03.10.2018 tarih ve 14507 sayılı yazısına istanaden,Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında düzenlemeler içeren ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesine dayanılarak uygulanmakta olan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği nde" yapılan değişikliklerin, 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığı, yayım tarihinden itibaren on beş gün sonra yürürlüğe girecek değişikliklerin aşağıda yer aldığı: Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına eklenen “d” bendi ile “Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin” ve “e” bendi ile “Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin”etiket ve listelerde yer almasının zorunlu hale getirildiği, 5 inci maddenin 2 nci fıkrasına eklenen “e” bendinde bahsi geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi için “yerli üretim logosu” kullanılmasının gerektiği, anılan logonun kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere “https://tuketici.ticaret.gov.tr/”adresinden ulaşılabileceği, Diğer taraftan 28/08/2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/C maddesinin eklendiği, “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksenbeşinden az olamaz.” bildirilerek, yukarıda değinilen mevzuat değişiklikleri ile ilgili olan üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.
27.09.18 Paketli Hasıl Fiğ ve Hasıl Buğday Slajı Satış İhalesi 27.09.2018
T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden alınan yazıya istinaden; 2018 yılı üretimi, ihtiyaç fazlası 700 ton Paketli Hasıl Fiğ Sılajı ve 600 ton Paketli Hasıl Buğday Sılajı satış ihalesi 02.10.2018 Salı günü saat 14.00 de Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için 0-2526923720 nolu telefondan Tayip Ilgaz ile iletişime geçilmesi rica olunur.
26.09.18 AgroWorld 2018, Hindistan 26.09.2018
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden alınan yazıya istinaden;Hindistan Gıda ve Tarım Konseyi tarafından, Hindistan Hükümeti desteği ile “AgroWorld 2018” Uluslararası Tarım Ticareti ve Tarım Teknolojileri Fuarının 25-27 Ekim 2018 tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de IARI Pusa Campus’te düzenleneceği belirtilmektedir. Tarım alanında faaliyette bulunan küresel firmalar için iş ve yatırım fırsatları yaratan söz konusu fuar kapsamında 1. Dünya Tarım Ödülü, Küresel Tarım Liderlik Zirvesi, tarım alanında birçok konferans ve festival eş zamanlı olarak düzenlenecektir. AgroWorld 2018 Fuarına ilişkin güncel bilgilerehttp://icfa.org.in/agro-world/web adresinden ulaşılabilmektedir.
26.09.18 AGFAIR 26.09.2018
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden alınan yazıya istinaden, Kabil Uluslararası Tarım Fuarının (AGFAIR), Afganistan Hükümeti tarafından, 3-5 Ekim 2018 tarihlerinde Kabil de düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu fuarın Afganistan daki tarım alanında kaydedilen gelişmeler ile işbirliği fırsatlarını görme açısından önemli olacağı değerlendirilmektedir. Fuarla ilgili bilgilere +93744371757 nolu telefondan ve agfair@mail.gov.af ile privatesector.development@mail.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
31.08.2018 İNTARF 2018 İnegöl Tarım Fuarı 31.08.2018
Değerli Üyemiz İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ndan alınan yazıya istinaden, 02-05 Eylül 2018 tarihlerinde İnegöl deİNTARF 2018 İnegöl Tarım Fuarı gerçekleşecektir. Söz konusu fuarda sebze, meyvecilik ve fidancılık başta olmak üzere, çerezlik ayçekirdeği, diğer tarım ürünleri ve tarım makinaları sergilenecektir. Bilgilerinize sunarız. Ayrıntılı bilgi için www.modef.com adresini ziyaret ediniz.
29.08.2018 Bursa Tarım ve Hayvancılık 2018 Fuarları 29.08.2018
Bursa Ticaret Borsasından alınan yazıya istinaden 09-13 Ekim 2018 tarihleri arasında eş zamanlı Bursa 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fıuarı ve Bursa 11. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı Bilgi için www.burtarim.com adresini ziyaret ediniz
01.08.2018 İSG Eğitimi 01.08.2018
T.C. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün 23.07.2018 tarih, 17992411 sayılı yazısına istinaden, 21.05.2018 tarih ve 230427 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren işyerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe dayanarak T.C. Gebze Teknik Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 12.07.2018 tarihinde işyerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri eğitim protokolü imzalanmıştır. Eğitim programı hakkında ayrıntılı bigi için 0262 605 1437 Serap Karakurt ile iletişime geçmenizi rica ederiz
01.08.2018 İhale 01.08.2018
1.T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü’nün 16.07.2018 tarih, 47890 sayılı yazısına istinaden, Genel Müdürlük tarafından Eylül-Elim-Kasım-Aralık 2018 aylarını kapsayan sırttan düşme Büyükbaş hayvan derileri (kelle derisi dahil) ile küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları 07.08.2018 Salı günü, büyükbaş hayvan sakatatlar, yan ürünler hayvansal yağlar ile küçükbaş sakatatları 08.08.2018 Çarşamba günü hale ile satılacaktır. Söz konusu ihalenin ayrıntıları için 0258-268 89 00 Samet Erdoğan ile irtibata geçmenizi rica ederiz.
25.06.18 Meşhed Fuarı 25.06.2018
Değerli Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği^nden alınan yazıya istinaden yatırım fırsatlarını tanımak ve yerli üretici ile yabancı tüketiciyi buluşturmak amacıyla 28 HAziran-02 Temmuz 2018 tarihleri arasında, Meşhed Uluslararası Fuar Merkezinde, 2. Milli ;Üretim-İran Ürünleri Fuarının düzenleneceği bildirilmektedir. Bilgilerinie sunarız.
13.06.18 8.CACCI Yerel Oda Ödülleri 13.06.2018
TOBB, Asya Pasifik bölgesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’na (CACCI) üye olmuştur. Birlik Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 2014 yılında CACCI Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiş ve halen bu görevi yürütmektedir. Ulusal ticaret ve sanayi odaları ile ticaret dernekleri ve firmalardan oluşan CACCI, ticareti, yatırımları ve iş dünyasının bölgedeki rolünü arttırarak, bölgesel ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.​ CACCI, yerel odaların, hizmet bölgelerindeki sanayi, ticaret ve toplumsal refahına katkı sağlayan “üye uygulamalarını” belirlemek amacıyla 2004 yılında ‘CACCI Yerel Oda Ödülleri’ni başlatmıştır. Bu çerçevede, CACCI 8. Yerel Oda Ödüllerinin, 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan 32. CACCI Konferansı esnasında kazananlara verilmesi öngörülmektedir. Söz konusu ödül ile ilgili detaylı bilgiye ekte ulaşılabilmektedir. “CACCI 8. Yerel Odalar Ödülleri”ne, Odanızca müracaat edilmesi uygun görülmesi halinde, verilen web sitesinde yer alan formun doldurularak en geç 25 Haziran 2018 tarihine kadar TOBB a (e-posta:basak.onur@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
13.06.18 7. Asya-Pasifik Genç Girişimci Ödülü 13.06.2018
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 7. Asya-Pasifik Genç Girişimci Ödülü ve 2. Asya-Pasifik Kadın Girişimci Ödülünün 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek olan 32. CACCI Konferansı esnasında kazananlara verileceği bildirilmiştir. Detaylı bilgi ve başvuru koşullarınınhttps://goo.gl/9s9UbTlink adresinde yer aldığı hususunu, Bilgilerinize sunarız,
13.06.2018 2.Asya -Pasifik Kadın Girişimci Ödülü 13.06.2018
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden (TOBB) alınan yazıda; "7. Asya-Pasifik Genç Girişimci Ödülü ve 2. Asya-Pasifik Kadın Girişimci Ödülü"nün, 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek olan 32. CACCI Konferansı esnasında verilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. 7. Asya-Pasifik Genç Girişimci Ödülü ve 2.Asya-Pasifik Kadın Girişimci Ödülü, iş yaptıkları alanlarda ve ülkelerinde sosyal sorumluluğu ön plana çıkarmayı hedefleyen genç ve kadın girişimcilerin başarılarını tespit etmek amacını taşımaktadır. Söz Konusu ödüller ile ilgili detaylı bilgi ve katılımcı formuna TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde yer alan "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Diğer Duyurular" bölümünden ulaşılabilmektedir. "7. Asya-Pasifik Genç Girişimci Ödülü ve 2. Asya-Pasifik Kadın Girişimci Ödülü" ne aday olmak isteyen üyelerimizin aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 25 Haziran 2018 tarihine kadar TOBB a (e-posta: basak.onur@tobb.org.tr) iletmesi gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun 5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Kapsamında Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması i 24.05.2018
Sayın Üyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumunun 5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Kapsamında Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması ile ilgili Duyurusu aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla
19.04.2018 Buradasınız : Duyuru ve Etkinlikler 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 06 – 09 Mayıs 2018 19.04.2018
Değerli Üyemiz; TOBB dan alınan yazıya istinaden "İş sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İşbirliği" ana teması altında 31 ana başlıkta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların değerlendirileceği 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 06 – 09 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Kongreye; birçok ülkeden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan yerli ve yabancı katılımcıların iştiraki beklenmektedir. Katılım göstermek isteyen üyelerimizwww.tioshconference.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.
PSD EĞİTİMİ 12.04.2018
SAYIN ÜYEMİZ, T.C Ekonomi Bakanlığı Batı Bölge MüdürlüğüAydınÜrün Denetmenleri Grup Başkanlığı’ndan Borsamıza gelen 10.04.2018 tarih ve 1244190-340.04-E.72 sayılı ve Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimi konulu yazıda; Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından Mersin İli, Tarsus İlçesi nde 25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenleneciği bildirilmiştir. Bu nedenle, söz konusu eğitime katılacak olan üyelerimizinAydın Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı’na bildirilmelerini rica ederiz. Saygılarımızla,
13.03.18 11. Naturel Sızma Zeytinyağı Yarışması 13.03.2018
Zeytindostu Derneği 11. Naturel Sızma Zeytinyağı Yarışması na katılmak ve ayrıntılı bilgi için linki tıklayınız http://zeytindostu.org.tr/11-naturel-sizma-zeytinyagi-kalite-yarismasi
20.02.18 HİNDİSTAN - MUMBAİ TİCARET HEYETİ (02-05 NİSAN) 20.02.2018
HİNDİSTAN - MUMBAİ TİCARET HEYETİ (02-05 NİSAN) Meclisimiz organizasyonu ile 02-05 Nisan 2017 tarihleri arasında Hindistan a yönelik bir ticaret heyeti düzenlenecek olup, Mumbai şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimizemadencilik, doğal taşlar, tekstil ve hazır giyim, demir-çelik, otomotiv, makine (pompa ve kompresörler, madencilik makinaları), beyaz eşya, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, şekerli ve çikolatalı mamuller, kuru meyve, fındık ve zeytinyağı sektörlerindefaaliyet gösteren firmalarımızın katılımlarında fayda görülmektedir. Bu çerçevede, azami 15 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyetimize katılmak isteyen firmalarınhttp://bit.ly/2rM9sykadresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak,en geç 22 Şubat 2018 Perşembe günümesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına1.250.-USDödeme yapmaları ve ödeme dekontunusukrusiyasal@tim.org.tradresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.Ödeme dekontları ulaştıktan sonra katılım kesinleşmektedir. Bu nedenle, etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcılarımızın katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır. Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması adına eksiksiz doldurulan başvuru formları ile yapılacak ödemelerin, son başvuru gününden önce gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıntılı Bilgi: Şükrü SİYASAL: 0212 454 04 74 –sukrusiyasal@tim.org.tr Mehmet CESUROĞLU: 0212 454 04 86 –mehmetcesuroglu@tim.org.tr
20.02.18 Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması Duyurusu 20.02.2018
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 09.02.2018 tarih ve 0511-37 sayılı yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nden TOBB’a gönderilen 29.01.2018 tarih ve 60036944-720-E.7851 sayılıda yazıda; Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) teknik desteği ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması” düzenlendiğinin belirtildiği, Türkiye’de şirket düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla mevcut şirket uygulamalarının belirlenmesi ve iyi uygulamaların tespit edilerek kamuoyuna tanıtılması yoluyla desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışma ile ilgili detaylı bilgilerewww.csgb.gov.trvewww.sosyaldiyalog.orginternet adreslerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Yarışma ile ilgili başvuru koşullarının yer aldığı şartname ekte yer almaktadır. Önemle duyurulur.
20.02.18 Küba Yatırım Rehberi 20.02.2018
TOBB dan gelen yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığının yazısına istinaden Küba Yatırım Rehberi iletilmektedir. Küba Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı Ilena Nunez tarafından iletilen söz konusu rehbere TOBB web sitesinin (https://tobb.org.tr/) sağ panelinde yer alan "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Ülke Duyuruları/Küba" başlığından ulaşılabilmektedir. Söz konusu web sayfasına bağlanmak için lütfentıklayınız.
29.01.2018 KOSGEB Genel Destek Programı Başvurusu 29.01.2018
Sayın üyemiz; Genel Destek Programı ile Genel Destek Programı Uygulama Esaslarımız revize edilmiş olup 17.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girerek www.kosgeb.gov.tr internet sayfamızda yayınlanmaya başlamıştır. (Buna göre başlıca değişikliklerden biri, artık öğrenim durumlarına bakılmaksızın en az Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri için de mevzuat çerçevesinde Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden yararlanılabileceğidir.)
22.01.18 SİAL 2018 Fuarları 22.01.2018
İstanbul Ticaret Odasından (İTO) alınan yazıda, Dünyanın en önemli gıda ihtisas fuarları arasında yer alan ve 1960’lı yıllardan itibaren Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen SIAL Paris Türkiye milli iştirak organizasyonları uzun yıllardır İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlendiği belirtilmiştir. Yazıda devamla, SIAL Paris Fuarı nınzaman içerisinde başarısını ve deneyimlerini diğer ülkelere aktardığı ve SIAL Canada, SIAL China Fuarlarını dünya gıda profesyonellerinin istifadesine sunmaya başladığı belirtilmiştir. Bu itibarla, İstanbul Ticaret Odası 2018 yılı fuar programında, SIAL Canada, 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Montreal – Kanada SIAL China, 16-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Şangay – Çin Halk Cumhuriyeti SIAL Paris, 21-25 Ekim 2015 tarihleri arasında Paris – Fransa yer almaktadır. Organizasyona katılmak isteyen firmalarının ekteki linkleri tıklayarak irtibat bilgileri bulunan İstanbul Ticaret Odası ( İTO ) ile iletişime geçmeleri hususu bilgilerinize sunulur. SIAL Canada Sözleşmesi SIAL China Sözleşmesi SIAL Paris Sözleşmesi
02.01.18 İslam İşbirliği Teşkilatı Ticaret Fuarı Türkiye Milli İştiraki 02.01.2018
İstanbul Ticaret Odası nın 09.11.2017 tarihli ve 133237 sayılı yazısına istrinaden T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Müdürlüğü nün verdiği görev ve yetkiye istinadenKuveyt te6-10 Şubat 2018 tarihleri arasındaKuveyt Uluslararası Ticaret Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecekİslam İşbirliği Teşkilatı Ticaret Fuarı Türkiye Milli İştirakinin İstanbul Ticaret Odası nca gerçekleştirilmesinin planlandığı, Söz konusu fuarda; -Alt Yapı Hizmetler, -Bilişim Teknolojileri & IT, -Enerji, Petrol, Yenilenebilir Enerji, -Gıda ve İçecek Ürünleri, -Hediyelik Eşya, -İnşaat ve İnşaat Malzemeleri, -Kişisel Bakım & Kozmetik, -Mobilya, -Sağlık Ürünleri, -Tekstil & Hazır Giyim vb. sektörlerin yer alacağı bildirilmekte olup, katılımcı formu ve fuar duyuru metnine Ek lerden ulaşılabilmektedir. Ayrıca detaylı bilgi için aşağıda belirtilen irtibat kişileriyle iletişime geçilebileceği belirtilmektedir. İrtibat: Çağrı OLUÇ, Sanem ONAT ÇOŞKUNFIRAT Tel. : 0212 455 6105, 0212 455 61 01 / GSM: 0533 9593057 E-posta :cagrı.oluc@ito.org.tr,sanem.onat@ito.org.tr Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
26.12.17 Makarnalık ve Ekmeklik Buğday Satışı 26.12.2017
Sayın üyemiz; TOBB dan tarafımıza iletilen yazıya istinaden Toprak mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü stoklarında bulunan makarnalık buğdayların kullanıcısına yönelik serbest olarak kalitelerine göre değişen 1.000-1.080 TL/ton fiyat aralığında peşin bedel makabili 01-29 Aralık 2017 tarihleri arasında devam edecektir. Talep sahiplerinin ilgili şube müdürlüğüne müracat etmeleri gerekmekte olup, satışa açılan stoklar ve fiyatları ile ilgili detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr web adresinden ve şube müdürlüklerinden öğrenebilinecektir. Bilgilerinize sunarız
25.12.17 IPARD II - ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI 25.12.2017
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece“Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar”ile“Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme”sektörleri kapsamında başvurular kabul edilecektir. ayrıntılı bilgi için lütfen linli tıklayınızhttp://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/ipard-ii-ucuncu-basvuru-cagri-ilani-3431 IPARD II – Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
27.11.17 Ankara - Fildişi Sahilleri Keşfetme Günleri Konferansı 27.11.2017
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden alınan yazıda,Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği nden alınan bir yazıya atfen;Büyükelçilikleri tarafından 15 - 16 Aralık 2017 tarihlerinde, Büyükelçilikte, "Fildişi Sahillerini Tanımak: İş Fırsatları ve Turizm" temasıyla "Fildişi Sahilleri Keşfedilmesi Günleri" başlıklı etkinlik düzenleneceği bildirilmiştir. Bahse konu etkinliğe ilişkin bilgilere ve kayıt formunawww.tobb.org.tr adresinden Hizmetler/Uluslararası iş İmkanarı-ÜĞlke Duyuruları-Fildişi Sahilleri bölümündenulaşabilirsiniz. Etkinliğe katılmak isteyenlerin, resmi davetlerini almak için, 30.11.2017 tarihinden önce, kayıt formunu doldurarak aşağıdaki irtibat adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla Detaylı Bilgi ve Davet Formu Kayıt için İrtibat Bilgileri: E-posta:fildisikonferans@gmail.com Telefon: +90 312 446 01 14, +90 312 446 01 15 Faks: +90 312 446 01 16 Acil durum Tel.: +90 539 712 33 98
06-10 Şubat 2018 Kuveyt Uluslararası Ticaret Fuarı 20.11.2017
İlgi: TOBB nin 08.11.2017 tarih ve 17240 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Kuveyt Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya istinaden, KuveytDışişleri nden alınan bir Nota ya atfen, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından"Kuveyt Expo 2018" fuarının 6-10 Şubat 2018 tarihlerinde Emir Şeyh Sabah ınhimayelerinde "Kuveyt Uluslararası Fuar" alanında düzenleneceği bildirilmektedir.Yazıda devamla, söz konusu fuar marjında, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ve KuveytTicaret ve Sanayi Odası nın işbirliğiyle gerçekleştirilmesi öngörülen "İİT Uluslararası TicaretFuarı" nda da özel sektör yetkililerinin ve işadamlarının yüz yüze görüşme imkanı bulacaklarıifade edilmektedir. Fuar hakkında detaylı bilgileriwww.itf-kw.cominternet adresi ve +965 9772 9111, +965 9999 0998, +965 9978 8852 numaralı telefonlardan erişilebileceği belirtilmektedir. İlgililere duyurulur,
23-26 Kasım 2017 Samsun Gıda Fuarı 20.11.2017
TÜYAP tarafından T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve KOSGEB işbirliği ile hazırlanan SAMSUN GIDA FUARI 2017 2.Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜYAP SAMSUN FUAR ve KONGRE MERKEZİ’ inde gerçekleşecek fuara bütün üyelerimiz davetlidir.
17.11.17 TİM STAJ PROJESİ 20.11.2017
Sayın Üyemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisinin, ihracatımızın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla firmalarımızın gelecekte ihtiyaç duyacakları nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik, üniversite öğrencileri ile firmalarımızı bir araya getirmeyi hedeflediği bildirilmektedir. Yazıda devamla, bu kapsamda, öğrencilerin ve yeni mezun gençlerin profesyonel hayata daha bilinçli bir başlangıç yapmaları ve hangi alanda çalışmak istediklerini keşfetmelerini sağlamak, firmaların ise aradığı niteliklere sahip geleceğin profesyonelleri olacak öğrencileri bulmalarına yardımcı olmak amacıyla TİM Staj projesinin hayata geçirildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, firmalarınwww.timstaj.comadresini ziyaret ederek hiçbir ücret ödemeden üyelik oluşturarak ilan verebileceği, öğrenciler ve yeni mezunların kendilerine uygun staj fırsatlarını takip edip istedikleri ilana başvuru yapabilecekleri ifade edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
06.11.2017 13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 06.11.2017
Sayın Üyemiz, 01-04 Şubat 2018 tarihlerinde T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği, SETBİR ve sektöre hizmet veren tüm kurum ve kuruluşların destekleriyle İzmir Fuar alanında 13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı gerçekleşecektir. Fuar kapsamında tüm dünyada hızla gelişen süt ve et sektörüne yönelik; süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, işleme dolum soğutma, depolama lojistik ve ambalaj konularına yenilikçi çözümler üreten firmaları ve niteikli ziyaretçileri ilk kez Süt, Et ve Teknolojileri özel bölümünde buluşturacaktır. 01.02.2018 tarihinde Et Zirvesi, 02.02.2018 tarihinde ide Süt Zirvesi gerçekleşecektir. Fuara katılım sağlamak isteyen üyelerimiz; 444 0 476 nolu telefon, info@orionfair.com adresinden veya www.orionfuarcilik.com sayfasından Orion Fuarcılık A.Ş. yetkilileri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.
ARABULUCULUK NEDİR? 08.08.2017
Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı, etkin bir çözüm yoludur. Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı, bir arabulucunun yardımıyla, birlikte görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler. Arabuluculuk yönteminde, bu çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma, mahkeme yerine geçer. Arabuluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmayıp, tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir. Adalet Bakanlığı Arabulucuk Daire Başkanlığı Arabulucuk Destek Hattını 0312 414 81 15 aradığınızda bu süreçte ereye başvuracağınız, arabulucunuzu nasıl seçeceğiniz ve arabuluculuk ile ilgili bütün konulara ilişkin bilgi alabilrsiniz.
05.02.17 TOBB’dan, iş dünyasına uyuşmazlıklar için ‘arabulucuk’ çağrısı 07.02.2017
05.02.2017/Ankara TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu arabuluculuk sistemine ilginin artış gösterdiğine dikkat çekerek, Ocak ayında 3 bine yakın uyuşmazlığın bu yolla çözüldüğünü bildirdi. Hisarcıklıoğlu, işverenleri ve işçileri dava yolundan önce arabuluculuğa başvurmaya çağırırken, bu sayede çok daha hızlı sonuç alacaklarını ifade etti.​ TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün işverenlere ve işçilere dava yolundan önce arabuluculuğa başvurmaları çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında kısa sürede sonuç almanın mümkün olduğu bu sisteme ulaşmayı kolaylaştırmak için odalarda tahkim ve arabuluculuk merkezleri açmaya devam ettiklerini bildirdi. Arabuluculuğun gelişmiş toplumlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içerisinde en fazla kullanılan sistemlerden birisi olduğunu ve Türkiye’de de yaklaşık 4 yıldır uygulandığını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Arabuluculuğun hukuk sistemimize girdiği tarihten bu yana hızla ivme gösteren bir kurum olduğu herkes tarafından kabul gören bir gerçek. Özellikle son yıllarda arabuluculuk ile çözüm sağlanan uyuşmazlık sayılarında büyük artış olmuş, şu anda ise mevcut sayı 9000’lere ulaştı. Nitekim sadece Ocak ayında 3000’e yakın uyuşmazlık arabuluculuk yoluyla çözümlendi” dedi. -Arabuluculuk benimsendi Arabuluculuk sisteminin alternatif bir çözüm yolu olarak vatandaşlar tarafından da benimsenmeye başlandığını anlatan Hisarcıklıoğlu TOBB olarak bu sisteme başından beri destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Günümüzde klasik yargılamada yaşanan sıkıntılar herkesin malumu, hal böyle olunca artık çok daha hızlı ve ekonomik çözümler bulmak herkesin hakkı diye düşünüyoruz. Artık devletimiz bu hakkı vatandaşlarına tanıdı, arabuluculuk bir anlamda adalete erişimi kolaylaştıran bir sistem. İş dünyamızın da bu sistemden artık daha fazla yararlanması gerektiği kanaatindeyiz, önceliğimiz mahkeme değil arabuluculuk olmalı, arabuluculuk her iki tarafın da kazandığı ve haklarının korunduğu bir sistem.”
Angola&Mozambik Heyet Duyurusu 20.01.2017
Sayın Üyemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan 16.01.2017 tarih ve 112 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 12-16 Mart 2017 tarihleri arasında Angola ve Mozambik e yönelik ticaret heyeti düzenleneceği bildirilmekte olup, başkent Luanda ve Maputo şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, pazar payımızın artırılması ve ilgili ülkelere yönelik yeni iş imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete Petrol Yağları, İnşaat Malzemeleri, Kimya Sanayi (Azotlu mineral ve kimyasal gübreler), Temizlik ve Ambalaj Malzemeleri, Demir-Çelik (demir&çelik çubuklar, demiryolu hattı malzemesi, inşaat ve inşaat aksamı, vb.), Makine Aksam ve Parçaları, Maden ve Tarım Makinaları, Elektrik-Elektronik (Elektrik konvertisörleri, Elektrikli Cihaz ve Makineler, Aydınlatma), İşlenmemiş Alüminyum, Alüminyumdan Eşyalar, Kablolar (izole edilmiş teller, fiber optik kablolar), Otomotiv (parça ve aksesuarları, lastik), Karton Ürünleri (tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü, vb.), Gıda (şekerli çikolatalı ürünler, bisküvi ve gofret, un, bitkisel ve hayvansal yağlar, kuru bakliyat, maya, makarna, tavuk eti, sığır eti, sosis vb.), Hububat (Buğday, pirinç), Dondurulmuş Balık, Tekstil, Mobilya, Çimento, Seramik ve İlaç sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalar ile Enerji, Deniz Ürünleri, Lojistik ve Otelcilik sektörlerinde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir. Bu çerçevede, azami 100 katılımcıdan oluşacak ve charter uçuşla aktarmasız (doğrudan) gerçekleştirilecek bahse konu heyete katılmak isteyen firmalarınhttp://bit.ly/2i56gIF adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç3 Şubat 2017günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfında uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No : TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 4000.- Usd (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Ayrıntılı Bilgi: M. Akif KORKMAZ e-posta: akifkorkmaz@tim.org.tr Tel: 02124540385 Melek ARI e-posta: melekari@tim.org.tr Tel: 02124540506 Not:Sınırlı sayıda bulunan business sınıfı ile ilgili uçuş seçeneği için katılım ücreti 6000.- USD dir.
Brunei İş Adamları ve Teknik Heyet Ziyareti 01.12.2016
Sayın Üyemiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda, ülkemizden Brunei ye yaş meyve sebze ihracatı ve tarım alanında olabilecek diğer işbirliği projelerini görüşmek amacıyla, Brunei ye teknik ziyaret gerçekleştirileceği öngörülmekte olup, söz konusu ziyarette, tarımsal alanda ortak girişim şirketi kurulması imkanı ile Türk tarım ürünlerinin Güneydoğu ve Doğu Asya ya ihraç edilmesinde, Brunei Türk ürünleri için ticaret ve aktarma (trans-shipment) merkezi haline getirme potansiyeli konuları da ele alınabileceği belirtilmektedir. Yazının devamında, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından Brunei heyeti üyelerinin saptanmasını teminen, söz konusu heyette yer alacak firmaların faaliyet alanlarına ilişkin bilgi talep edildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, bahse konu ziyarete katılmak isteyen firmaların ekte belirtilen formu doldurarak,en geç 24 Kasım 2016 Perşembe günü saat 13:30 akadar Odamıza (info@aydinticaretborsasi.org.tr) adresine gönderilmesi gerekmektedir. İlgililere duyurulur,
Yarışma 14.12.2016
Sayın Üyemiz, TOBB’den Borsamıza iletilen 25.11.2016 tarih ve 511/22558 sayılı yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürüdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri”nin verildiği belirtilmiştir. “Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2017 yılı ödül ve değerlendici başvuru sürecinin başladığı ifade edilmiştir. Buna göre sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabileceklerdir. Bu çerçevede, ödüle başvurmak ve bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak içinhttp://vgm.sanayi.gov.trinternet adresinde yer alan başvuru formunun 9 Ocak 2017 tarihine kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar 15.12.2016
İŞYERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR TOBB den Borsamıza gelen yazıda, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB’nin de üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalanmıştır. Anılan prosedür gereğince Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyerleri tehlike sınıfına ilişkin itiraz taleplerini “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB, TİSK, TESK, Kamu-İş) aracılığı ile yapacaklardır. Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değerlendirmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır. Bu itibarla, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların,http://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.phpadresinde yer alan prosedür çerçevesinde ekli form (Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu) doldurularak TOBB’ne iletilmesi gerekmektedir. Kurulun 2017 yılı toplantısı, 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde ÇSGB Reşat Moralı Toplantı Salonunda 10:00-17:00 saatleri arasında düzenlenecektir. İtirazların 15.12.2016 tarihine kadar yukarıda bahsedilen prosedüre uygun şekilde TOBB’ne (mspm@tobb.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur.
2.KOBİLER KONFERANSI 23.12.2016
Sayın Üyemiz, 23.12.2016 tarihli, 24496 sayılı TOBB den Borsamızı iletilen 2.Kobiler Konferansı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla
Irak Bankacılık Sistemi Konferansı 02.05.2017
Sayın Üyemiz, Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Irak Merkez Bankasının ve 24 özel bankanın üye olduğu Irak Özel Bankalar Birliği’nin (Iraqi Private Banks League- http://cbi.iq/index.php?pid=Raqfinanciallnst) öncülüğünde; özel bankaların bankacılık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve teknolojiyi daha fazla kullanması konusunda çalışmalar başlatıldığından bahisle, 06-07/05/2017 tarihlerinde Bağdat’ta “Irak Bankacılık Sistemi” başlıklı bir konferansın düzenleneceği ve konferansın ikinci gününde bankacılık teknolojileri çözüm sistemleri üreten Türk firmalarının ürünlerini tanıtabileceği bir çalıştay yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.​ Yazıda devamla, Türk teknoloji firmalarının anılan çalıştaya katılmaları halinde Irak bankacıları ile önemli işbirliği fırsatları yakalayabilecekleri belirtilmekte olup, söz konusu çalıştaya ilişkin ayrıntılı bilgilere Bağdat Ticaret Müşavirimiz kanalıyla ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir. Saygılarımızla,
EXPO-2020 Kapsamında Firmalarımız için İş imkanı 02.05.2017
Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB’nin 04.04.2017 tarihli ve 0411/5696 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Büyükelçi Can Dizdar’ın, Dubai Başkonsolosumuz Erdem Ozan ile birlikte 20 Mart 2017 tarihinde EXPO-2020 organizasyon idaresini ziyaret ettiği kaydedilmektedir. Yazıda devamla, görüşme sırasında EXPO-2020 kapsamında açılan ihaleler ve mal alımlarına ilişkin olarak tüm duyuruların ve başvuruların internet ortamında yapıldığının öğrenildiği kaydedilerek, bu çerçevede, firmalarımızın EXPO-2020 kapsamındaki iş imkanlarım https://esource.expo2020dubai.ae adresinden takip etmelerinin mümkün olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, görüşülen yetkililerin, EXPO-2020 için 35 milyar Dirhem’lik (35 milyar TL) bir bütçe ayrıldığını, söz konusu adres üzerinden bugüne kadar yaklaşık 5 milyar Dirhem’lik bir kısmın işleme konulduğunu, geri kalan 30 milyar Dirhem için firmalarımızın yapacağı başvurulardan memnuniyet duyacaklarım ifade ettikleri bildirilmektedir. Yazıda son olarak, yetkililerin, firmaların bu adrese yapacakları başvurularda oluşacak veri tabanın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) diğer önde gelen ticaret ve yatırım kuruluşları ile de paylaşacaklarını, dolasıyla, firmalarımızın EXPO-2020 bağlamında bu veri tabanına kaydolmak suretiyle BAE’deki diğer iş imkanlarına da erişimlerinin kolaylaşacağı belirtilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla
Mesleki Eğitimin Tanıtılması, Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Rehberlik 29.05.2017
Sayın Üyemiz, Milli Eğitim Bakanlığının 15.05.2017 tarihli ve Mesleki Eğitimin Tanıtılması, Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Rehberlik konulu Genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımla,
2016 Pazara Giriş Engelleri Raporu 27.07.2017
Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB nin 20.07.2017 tarihli ve 11478 sayılı yazısı İhracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu yayımlanmış olup, ilgili rapora ekteki linkten ulaşılabilmektedir. Üyelerimize önemle duyurulur.
2016 Pazara Giriş Engelleri Raporu 27.07.2017
Sayın Üyemiz; İlgi: TOBB nin 20.07.2017 tarihli ve 11478 sayılı yazısı İhracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda karlaştığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu yayımlanmış olup, ilgili rapora ekteki linkten ulaşılabilmektedir. Üyelerimize önemle duyurulur.
Tiran Firma Eşleştirme Toplantıları 27.07.2017
Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB nin 24.07.2017 tarih ve 11588 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde, Enterprise Europe Network kapsamında,Arnavutluk un başkenti Tiran da, -Tiran Firma Eşleştirme" etkinliğinin gerçekleştirileceğibelirtilmektedir. Söz konusu eşleştirme etkinliğinin ana konuları: altyapı, turizm, tarım ve tarımsalgıda, yenilik ve teknoloji olarak belirlenmiş olup, başta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya,Avusturya, Kosova olmak üzere diğer bölge ülkelerinin önde gelen şirketlerinin, ekonomi vepolitika önderlerinin ve farklı alanlardaki seçkin uzmanlarının bir araya gelme fırsatı bulacağıiletilmektedir. İkili görüşmeler ve firma eşleştirmeleri sayesinde bölge firmaları arasında var olan işbirliklerininartırılması ve yeni işbirliği imkanları yaratılması planlanmaktadır.Detaylı bilgi ve etkinlik programınahttps://www.b2match.eu/tiranabusinessmatching2017linkinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur.
ASEAN Enerji İş Forumu 27.07.2017
Sayın Üyemiz, İlgi : TOBB - 25.07.2017 - 11638 İlgide kayıtlı yazıda, Manila Büyükelçiliğimizin " Laverage International isimli STK dan aldığı ve Dışişleri Bakanlığı na iletmiş olduğu yazıya atfen, ASEAN ın kuruluşunun 50. yıldönümü vesilesiyle Filipinler Enerji Bakanlığı nın ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2017 tarihinde Manila da gerçekleştirilecek "35. ASEAN Enerji Bakanları" (AMEM) toplantısıyla bağlantılı bir yan etkinlik olarak ayrı tarihlerde düzenlenecek " ASEANEnegryBusiness Forum" (AEBF) başlıklı toplantıya ve "Powertrends" uluslar arası fuarına ülkemizdeki ilgili firmaların davet edildiği ifade edilmektedir. Faruma katılmak isteyen firmalar aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirler. Leverge International (Consultants) Inc. İrtibat Kişileri : Mila Sapaden / Betz Cruz Adres : 8/F Lagaspi Suites , 178 Salcedo Street Lagaspi Village, Makati City 1229 Philippines Tel : (632) 818-68: 810-1389 Fax : (632) 810-1594 Email : ceciliasanchez@leverageinternational.com - leverage@leverageinternational.com Web : www.leverageinternational.com
2.KOBİLER KONFERANSI 23.12.2016
Sayın Üyemiz, 23.12.2016 tarihli, 24497 sayılı TOBB den Borsamıza iletilen 2.Kobiler Konferansı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla
Söke Hayvan Kesim Yeri 26.07.2016
Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB’nin 13.07.2016 tarihli ve 0532/13447 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Özellikle yaz aylarında ilçede nüfus yoğunluğu yaşandığı, et tüketiminin oldukça fazla olduğu, ilçede büyük ve küçükbaş hayvan potansiyelinin de yüksek olduğu, ilçede modern, sağlıklı ve düzenli çalışan hayvan kesim yeri bulunmadığı, bu konuda belediye tarafından tahsis edilecek alan üzerine bir mezbahanın kurulabilmesi için çalışmalar yapıldığı ancak, iş adamlarından tam anlamıyla destek alamadıkları belirtilerek, söz konusu mezbaha yapımının TOBB bağlı oda/borsalarımıza iletilerek, yap-işlet modeli kapsamında ilçede yatırım yapabilecek yatırımcı ve girişimcilere duyurulması talep edilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Ek: http://aydinticaretborsasi.org.tr/files/document/pdf/Soke_TO_nun_Yazs.pdf
IRANTEX 2016 26.07.2016
Sayın Üyemiz, TOBB’dan alınan ilgili yazıda, IRANTEX 2016 nın (22. İran Tekstil Fuarı) 3-6 Eylül 2016 tarihlerinde, Tahran daki en prestijli fuar alanlarından olan Tehran International Permanent Fairground da düzenleneceği bildirilmektedir. Türkiye milli iştiraki İstanbul Ticaret Odası organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan söz konusu Fuarda; hazır giyim, iç giyim, tekstil ürünleri, tekstil makinaları ve aksesuarlar, tekstil yan sanayi, iplik, tekstil ham maddeleri, ev tekstili ve tekstil nano teknolojisi sektörleri ön plana çıkmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi notu, irtibat noktaları ve katılım sözleşmesi TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-İran" bölümünde yer almaktadır. Saygılarımızla,
Automechanika Buenos Aires Hk. 26.07.2016
Sayın Üyemiz, Arjantin’in Buenos Aires şehrinde iki yılda bir düzenlenen Automechanika Buenos Aires Fuarı’nın bu yıl 9-12 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve İstanbul Ticaret Odası tarafından söz konusu fuara Türk Milli Katılım organizasyonunun planlanacağı bildirilmektedir. Ayrıca, Automechanika Buenos Aires Fuarı’nın toplam 19 ülkeden 322 katılımcı ve 28 ülkeden 28.000 ziyaretçi ile Güney Amerika’nın en önemli Otomotiv Yedek Parça fuarı olarak nitelendirildiği belirtilmekte olup, söz konusu fuar için katılım bedelinin 720 ABD Doları / m2 olarak belirlendiği ve fuara minimum 9 m2 ile katılım sağlanabildiği ifade edilmektedir. Belirtilen bedele; stand inşaatı, elektrik bağlantısı, aydınlatma ve temel dekorasyon malzemeleri, nakliye, gümrükleme ve sigorta işlemleri, Türkiye pavyonunun fuar alanında tanıtımı, Türkiye broşüründe firma bilgilerinin yer alması, ofis, iletişim araçları, ikram hizmetleri, stand büyüklüğü ile orantılı ücretsiz fuar giriş kartı dahil olmak üzere tüm ana hizmetlerin dahil olduğu ve fuarın devlet desteği kapsamında olup, paket fiyat üzerinden %50 oranında devlet desteğine ilişkin işlemlerin takibinin İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütüleceği bildirilmektedir. Söz konusu fuara ilişkin duyuru metnine TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler” başlığı altından ulaşılabilmektedir. Saygılarımızla
Türkiye-İran Tarımsal İşForumu 26.07.2016
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız 13.07.2016 tarih ve 0411/13440 sayılı yazıda, İran Tarımsal Seferberlik Bakanı Mahmoud Hojjati’nin, beraberinde özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet ile birlikte, 19 – 21 Temmuz 2016 tarihlerinde, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecekleri bildirilmiştir. Söz konusu ziyaret çerçevesinde, 19 Temmuz 2016 tarihinde, TOBB Sosyal Tesisleri 1-2-3 nolu salonlarında, iki ülkenin Tarım Bakanları ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla, Türkiye – İran Tarımsal İş Forumu gerçekleştirileceği belirtilmiştir. İş Forumunun ardından isteyen üyelerimizin, katılımcı İran firmalarıyla ikili görüşme gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir. Etkinliğin programı ve firma listesi ekte sunulmuştur. Gerçekleşebilecek güncellemelere karşı, program ve firma listesine, TOBB web sitesi “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları – Ülke Duyuruları – İran” bölümünden de ulaşılabilineceği belirtilmiştir. İkili görüşme gerçekleştirmek isteyen üyelerimizin, görüşme gerçekleştirmek istedikleri İranlı firmayı belirterek, ekte yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak 18 Temmuz 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar TOBB’a iletmeleri (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) gerekmektedir. Saygılarımızla
Hayvancılık Desteklemeleri 26.07.2016
Değerli Üyemiz; Hayvancılık Desteklemeleri hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ:2016/26) için lütfen tıklayınız.
Kosgeb Bilgilendirme Toplantıları 26.07.2016
Sayın Üyemiz; KOSGEB destek ve hizmetlerini Siz değerli üyelerimize ulaştırabilmek adına Aydın Ticaret Borsamız Konferans Salonunda her Cuma 14:00 ‘da düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. KOSGEB destek ve hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmeniz amacıyla gerçekleşecek bilgilendirme toplantılarına teşriflerinizi bekleriz.
COSME Programı COS-DESING Proje Çağrı Teklifi 26.07.2016
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden alınan yazıya istinaden, KOSGEB Başkanlığı nın COSME Programının bileşenlerinden biri olan pazarlama erişim bileşeni kapsamında, Kobilerin Kamu İhalelerine Erişimini Kolaylaştıran Teklif Çağrısının yayınlandığı ve çağrıya ilişkin bilgilerin yer aldığı bildirilmiştir. Proje Teklif Çağrısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Üye Giriş Paneli


  Şifremi Unuttum

Personel & Yönetici Girişi


  Şifremi Unuttum

Etkinlik Takvimi

Kasım Aralık 2018
Pzt. Sa. Çar. Per. Cu. Cmt. Pz.
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6