19 Temmuz 2024 Cuma

Mustafa Kemal Atatürk

Diğer Gerçek Kişi Aydınlatma Metni

AMAÇ VE DAYANAK

Bu doküman; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişiler tarafından, ilgili kişilere “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla ilgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlere dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

 1. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 2. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 3. Diğer Gerçek Kişi: Kurumumuz faaliyetlerinden etkilenen çalışan, çalışan adayı, tedarikçi ve üye dışındaki; kiracı, faaliyetlerimize (toplantı, eğitim, seminer vb.) katılan gerçek kişiler, diğer oda/borsa çalışanları, kamu kurumu çalışanları, üyelerimiz tarafından alım satım yapılan gerçek kişiler gibi gerçek kişileri

ifade eder.

Bu dokümanda yer almayan tanımlar için Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerdeki tanımlar geçerlidir.

KAPSAMI

Bu doküman; İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile faaliyetlerimiz doğrultusunda kişisel verilerini işlediğimiz Diğer Gerçek Kişileri kapsamaktadır.

İLKELER

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. Kişisel Veriler; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenir.
 2. Kişisel Veriler; doğru olarak işlenir ve gerektiğinde güncelleştirilir.
 3. Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenir.
 4. Kişisel Veriler; İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir.
 5. Kişisel Veriler; İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

UYGULAMA

VERİ SORUMLUSU

ÜNVANI

AYDIN TİCARET BORSASI

ADRESİ

Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No: 18 AYDIN

TELEFON

+90 256 211 50 00 - +90 256 211 61 45/46/47

FAKS

+90 256 211 63 15

E-POSTA

aydinticaretborsasi@hs01.kep.tr

diğer gerçek kişilerin İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Saklama ve İmha Süresi

Kimlik

Adı-Soyadı

10 Yıl

TC Kimlik No

10 Yıl

Nüfus Kayıt Bilgileri

10 Yıl

Pasaport Bilgileri

10 Yıl

İletişim

Telefon No

10 Yıl

E-Posta

10 Yıl

Faks

10 Yıl

Adres

10 Yıl

Müşteri İşlem

Fatura Bilgileri

10 Yıl

Banka Bilgileri

10 Yıl

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

10 Yıl

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları

15 Gün

diğer gerçek kişilere ait KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Diğer Gerçek Kişilere ait kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

1

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

2

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

3

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

4

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

5

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

6

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

7

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

8

Talep / Şikayetlerin Takibi

9

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

10

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

11

Diğer (Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, Sosyal Medya Haber ve Duyuruları, Faaliyet Duyuruları, Basın Haber Bülten ve Duyuruları, WEB Sitesi Haber ve Duyuruları)

KİŞİSEL VERİLERİN aktarılması

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Madde 8’e göre, kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verileriniz “Diğer Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığında tanımlanan amaçların yerine getirilmesi kapsamında;

 • “Türk Ticaret Kanunu”, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”, “Borçlar Kanunu”, “Sermaye Piyasası Kanunu”, “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu”, “İcra ve İflas Kanunu”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara;
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine;
 • Bağlı bulunduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı diğer oda ve borsalara, Bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize;
 • AYDIN TİCARET BORSASI olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi kurum güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, yurtiçi/yurt dışı kuruluşlar ve tedarikçilerimize;

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler “Diğer Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında tanımlanmış faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla;

 • “Türk Ticaret Kanunu”
 • “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”
 • “Borçlar Kanunu”
 • “Sermaye Piyasası Kanunu”
 • “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu”
 • “İcra ve İflas Kanunu”
 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”
 • “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”
 • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
 • İlgili diğer yasal mevzuata dayalı olarak

yürütülen faaliyetlerin devamı sırasında sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Diğer Gerçek Kişiler kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı taraflara bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak kurumumuza iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını AYDIN TİCARET BORSASI Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:18 AYDIN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu aydinticaretborsasi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Türk Ticaret Kanunu
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 • Borçlar Kanunu
 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
 • İcra ve İflas Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Kişisel Veri Başvuru Formu (FRM.131)


Diğer Gerçek Kişi Aydınlatma Metni İndirmek İçin Tıklayın

Diğer Gerçek Kişi Aydınlatma Rıza Beyanı Formu İndirmek İçin Tıklayın

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı