25 Mayıs 2024 Cumartesi

Mustafa Kemal Atatürk

Kimler Üye Olabilir & Avantajlar

5174 Sayılı Yasa`nın 32`nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7`nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Borsaya kayıt     zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir. 

ÜYE OLMANIN AVANTAJLARI 

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Aydın Ticaret Borsası’na üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

Aydın Ticaret Borsası üyeleri borsamız tarafından sunulan tüm hizmetlerden faydalanabilir.

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme, araştırma ve rapor çalışmaları yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • İş hayatında ve ticari ilişkilerde Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku alanına giren konularda karşılaşılabilecek hukuki sorunların çözümüne yardımcı olmak,
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
 • Borsamız yayınlarından faydalanma,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
 • Yurt dışı fuar organizasyonlarından yararlanma,
 • Yabancı alım heyeti organizasyonlarından yararlanma,
 • Yurt dışı iş ziyareti organizasyonlarından yararlanma,
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
 • Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
 • İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
 • Konferans salonumuzun üyelerimize indirimli olarak tahsis edilmesi,
 • Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.
TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı