22 Haziran 2024 Cumartesi

Mustafa Kemal Atatürk

Kişisel Veri Bilgi Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi), Kanunun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuza yapılacak başvurular zarf içerisinde;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusuyla,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi tarafından “Elektronik İmza Kanunu”nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kurumumuzun kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No: 18 AYDIN

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Tebligat

Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No: 18 AYDIN

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak

aydinticaretborsasi@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler

Adı

 

Soyadı

 

TC Kimlik Numarası

 

Telefon Numarası

 

E-Posta

 

Adres

 

Lütfen kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz:

(Üye, Tedarikçi, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma ya da diğer Oda/Borsa Çalışanı, Kiracı gibi)

 

Üye

 

Ziyaretçi

 

Tedarikçi

 

Diğer :………………………………….

Kurumumuzda İletişimde Olduğunuz Birim

 

Konu

 

 

 

Eski Çalışan

Çalıştığım Yıllar

…………………………….

 

Çalışan Adayı (İş Başvurusu/Özgeçmiş paylaştım)

Tarih:

 

Üçüncü Taraf Firma/ Diğer Oda-Borsa Çalışanı

Çalıştığınız Firma/ Oda-Borsa

 

Çalıştığınız Pozisyon

 

 

Diğer

Açıklayınız

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz

No

Talep Konusu

Seçiminiz (Lütfen talebinizin yanına X işareti koyunuz)

1

Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

2

Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1(c)

 

3

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (ç)

 

4

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Vukuatlı Nüfus Kayıt Sureti, İkametgah Belgesi vb.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (d)

 

5

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (e)

 

6

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Vukuatlı Nüfus Kayıt Sureti, İkametgah Belgesi vb.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (f)

 

7

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 5) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.

 

8

Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (g)

 

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (h)

 

AYDIN TİCARET BORSASI tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

İşbu başvuru formunda Kurum ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı-Soyadı

 

Tarih

 

İmza

 

 

Kişisel Veri Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı