22 June 2024 Saturday

Mustafa Kemal Atatürk

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

TAAHHÜT

“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili yönetmelikler gereğince Çalışan Adaylarının İşlenen Kişisel Verileri maddesinde belirtilen verilerim ile gerekmesi durumunda tarafımdan yazılı beyan edilen diğer verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin,  AYDIN TİCARET BORSASI ve tüm iştirakleri tarafından işlenmesine, Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı maddesinde tanımlanan amaçlar ve ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

çalışan adaylarının İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Saklama ve İmha Süresi

Kimlik

Adı-Soyadı

2 Yıl

Nüfus Kayıt Bilgileri

2 Yıl

Özlük

Özgeçmiş

2 Yıl

İletişim

Telefon No

2 Yıl

E-Posta

2 Yıl

Adres

2 Yıl

Mesleki Deneyim

Eğitim Bilgileri

2 Yıl

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

2 Yıl

çalışan adaylarına ait KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Çalışan Adaylarına ait kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

1

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

2

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

3

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

4

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

KİŞİSEL VERİLERİN aktarılması

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Madde 8’e göre, kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verileriniz “Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığında tanımlanan amaçların yerine getirilmesi kapsamında;

  • “İş Kanunu”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, “Sosyal Güvenlik Kanunu”, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”, “Devlet Memurları Kanunu”, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara;
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine;
  • Bağlı bulunduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı diğer oda ve borsalara, Bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize;
  • AYDIN TİCARET BORSASI olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi kurum güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, yurtiçi/yurt dışı kuruluşlar ve tedarikçilerimize;

 “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilir.

AÇIK RIZA BEYANI

İşbu Açık Rıza Beyanını okuduğumu ve “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, kişisel verilerimin AYDIN TİCARET BORSASI ve tüm iştirakleri tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, yasa ve mevzuat gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

AYDIN TİCARET BORSASI ve tüm iştirakleri tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında hazırlanmış olan Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK TERCİHİNİZİ BELİRTİNİZ.

 

RIZAM VARDIR

 

RIZAM YOKTUR

TARİH

 

ADI-SOYADI

 

İMZA

 

         

Çalışan Adayı Açık Rıza Beyanı Formu için TIKLAYINIZ.

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı