22 June 2024 Saturday

Mustafa Kemal Atatürk

Member Disclosure Text

AMAÇ VE DAYANAK

Bu doküman; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişiler tarafından, ilgili kişilere “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla ilgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlere dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

 1. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 2. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Bu dokümanda yer almayan tanımlar için Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerdeki tanımlar geçerlidir.

KAPSAMI

Bu doküman; İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile faaliyetlerimiz doğrultusunda kişisel verilerini işlediğimiz Üyelerimizi kapsamaktadır.

İLKELER

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. Kişisel Veriler; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenir.
 2. Kişisel Veriler; doğru olarak işlenir ve gerektiğinde güncelleştirilir.
 3. Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenir.
 4. Kişisel Veriler; İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir.
 5. Kişisel Veriler; İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

UYGULAMA

VERİ SORUMLUSU

ÜNVANI

AYDIN TİCARET BORSASI

ADRESİ

Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No: 18 AYDIN

TELEFON

+90 256 211 50 00 - +90 256 211 61 45/46/47

FAKS

+90 256 211 63 15

E-POSTA

aydinticaretborsasi@hs01.kep.tr

üyelerin İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Saklama ve İmha Süresi

Kimlik

Adı-Soyadı

Süresiz

TC Kimlik No

Süresiz

Nüfus Kayıt Bilgileri

Süresiz

Pasaport Bilgileri

2 Yıl

Özlük

Disiplin Bilgileri

Süresiz

İletişim

Telefon No

Süresiz

E-Posta

Süresiz

Faks

Süresiz

Adres

Süresiz

Müşteri İşlem

Fatura Bilgileri

Süresiz

Çek/Senet Bilgileri

10 Yıl

Kredi Kartı Bilgileri

10 Yıl

Finans

Banka Bilgileri

Süresiz

Hukuki İşlem

Dava Dosyası Bilgileri

Süresiz

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Süresiz

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları

15 Gün

üyelere ait KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Üyelere ait kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

1

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

2

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

3

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

4

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

5

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

6

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

7

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

8

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

9

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

10

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

11

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

12

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

13

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

14

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

15

Talep / Şikayetlerin Takibi

16

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

17

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

18

Diğer (Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, Sosyal Medya Haber ve Duyuruları, Faaliyet Duyuruları, Basın Haber Bülten ve Duyuruları, WEB Sitesi Haber ve Duyuruları)

KİŞİSEL VERİLERİN aktarılması

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Madde 8’e göre, kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verileriniz “Üyelere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığında tanımlanan amaçların yerine getirilmesi kapsamında;

 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, “Türk Ticaret Kanunu”, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”, “Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun”, “Sermaye Piyasası Kanunu”, “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu”, “İcra ve İflas Kanunu”, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara;
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine;
 • Bağlı bulunduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı diğer oda ve borsalara, Bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize;
 • AYDIN TİCARET BORSASI olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi kurum güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, yurtiçi/yurt dışı kuruluşlar ve tedarikçilerimize;

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler “Üyelere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında tanımlanmış faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla;

 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”
 • “Türk Ticaret Kanunu”
 • “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”
 • “Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun”
 • “Sermaye Piyasası Kanunu”
 • “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu”
 • “İcra ve İflas Kanunu”
 • “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”
 • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
 • İlgili diğer yasal mevzuata dayalı olarak

yürütülen faaliyetlerin devamı sırasında sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Üyelerimiz kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı taraflara bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak kurumumuza iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını AYDIN TİCARET BORSASI Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:18 AYDIN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu aydinticaretborsasi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Türk Ticaret Kanunu
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 • Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun
 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
 • İcra ve İflas Kanunu
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Kişisel Veri Başvuru Formu (FRM.131)


Üye Aydınlatma Metni İndirmek İçin Tıklayın

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı