03 October 2023 Tuesday

Mustafa Kemal Atatürk

Employee Disclosure Text

AMAÇ VE DAYANAK

Bu doküman; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişiler tarafından, ilgili kişilere “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla ilgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlere dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

 1. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 2. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Bu dokümanda yer almayan tanımlar için Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerdeki tanımlar geçerlidir.

KAPSAMI

Bu doküman; İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile faaliyetlerimiz doğrultusunda kişisel verilerini işlediğimiz Çalışanlarımızı kapsamaktadır.

İLKELER

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. Kişisel Veriler; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenir.
 2. Kişisel Veriler; doğru olarak işlenir ve gerektiğinde güncelleştirilir.
 3. Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenir.
 4. Kişisel Veriler; İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir.
 5. Kişisel Veriler; İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

UYGULAMA

VERİ SORUMLUSU

ÜNVANI

AYDIN TİCARET BORSASI

ADRESİ

Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No: 18 AYDIN

TELEFON

+90 256 211 50 00 - +90 256 211 61 45/46/47

FAKS

+90 256 211 63 15

E-POSTA

aydinticaretborsasi@hs01.kep.tr

ÇALIŞANLARIN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Saklama ve İmha Süresi

Kimlik

Adı-Soyadı

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

TC Kimlik No

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Nüfus Kayıt Bilgileri

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Pasaport Bilgileri

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Özlük

Özgeçmiş

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Adli Sicil Kaydı

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Yıllık İzin

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Bordro Bilgileri

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Disiplin Bilgileri

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

İletişim Bilgileri

Telefon No

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

E-Posta

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Faks

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Adres

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Mesleki Deneyim

Eğitim Bilgileri

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Diploma Bilgileri

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

Sağlık

Sağlık Bilgileri

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 15 Yıl

Hukuki İşlem

Dava Dosyası Bilgileri

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 15 Yıl

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

İşten Ayrılma Tarihinden İtibaren 10 Yıl

İşlem Güvenliği

IP Adresi

1 Yıl

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları

15 Gün

çalışanlara ait KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Çalışanlara ait kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

1

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

2

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

3

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

4

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

5

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

6

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

7

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

8

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

9

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

10

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

11

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

12

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

13

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

14

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

15

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

16

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

17

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

18

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

19

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

20

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

21

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

22

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

23

Talep / Şikayetlerin Takibi

24

Ücret Politikasının Yürütülmesi

25

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

26

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

27

Diğer (Kurum Faaliyetlerinin Raporlanması)

KİŞİSEL VERİLERİN aktarılması

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Madde 8’e göre, kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verileriniz “Çalışanlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığında tanımlanan amaçların yerine getirilmesi kapsamında;

 • “İş Kanunu”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, “Sosyal Güvenlik Kanunu”, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”, “Devlet Memurları Kanunu”, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara;
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine;
 • Bağlı bulunduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı diğer oda ve borsalara, Bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize;
 • AYDIN TİCARET BORSASI olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi kurum güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, yurtiçi/yurt dışı kuruluşlar ve tedarikçilerimize;

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler “Çalışanlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında tanımlanmış faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla;

 • “İş Kanunu”
 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”
 • “Sosyal Güvenlik Kanunu”
 • “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”
 • “Devlet Memurları Kanunu”
 • “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”
 • “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
 • İlgili diğer yasal mevzuata dayalı olarak

işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Çalışanlarımız kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı taraflara bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KEP üzerinden elektronik imzalı olarak kurumumuza iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını AYDIN TİCARET BORSASI Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:18 AYDIN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu aydinticaretborsasi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • İş Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Kanunu
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 • Devlet Memurları Kanunu
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Kişisel Veri Başvuru Formu (FRM.131)


Çalışan Aydınlatma Metni İndirmek İçin Tıklayın

Çalışan Adayı Açık Rıza Beyanı Formu İndirmek İçin Tıklayın

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı